Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 344/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Hrubieszowie z 2015-05-18

Sygn. akt IIIRC 344/14

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 10 grudnia 2014r. przedstawicielka ustawowa małoletnich A. J. (1) i A. M. W. domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego K. J. do kwoty po 450 zł miesięcznie na każde z nich (k.1).

W uzasadnieniu pozwu przedstawicielka ustawowa podała, że w dniu 30 grudnia 2008r. zawarła przed Sądem Rejonowym w Hrubieszowie w sprawie sygn. akt III RC 355/08 ugodę, w której pozwany K. J. zobowiązał się płacić alimenty na rzecz małoletnich w kwocie po 250 zł miesięcznie na każde z nich. Od czasu ustalenia obowiązku alimentacyjnego wzrosły potrzeby małoletnich. Małoletni kontynuują naukę. Potrzebują żywości, książek, przyborów szkolnych, odzieży, obuwia. Przedstawicielka ustawowa podała nadto, że nie posiada stałej pracy, utrzymuje się z prac dorywczych. Ma na utrzymaniu jeszcze jedną małoletnią córkę ze związku małżeńskiego. Mąż przedstawicielki ustawowej pobiera rentę socjalną. Pozwany nie bierze udziału w procesie wychowawczym małoletnich i nie utrzymuje z nimi kontaktów. Jest młody, zdrowy i zdolny do pracy (k.1).

Pozwany K. J. nie uznał powództwa i wnosił o jego oddalenie (k.40).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje:

Małoletni A. J. (1) i A. J. (2) są dziećmi M. W. i K. J.. A. J. (1) urodziła się w dniu (...), zaś A. J. (2) urodził się w dniu (...) A. J. (1) jest uczennicą II klasy Liceum Ogólnokształcącego w H. o profilu kosmetycznym. A. J. (2) uczęszcza do III klasy Gimnazjum w C.. Małoletni potrzebują żywności, ubrań, butów, książek i przyborów szkolnych. Na rok szkolny 2014/2015r. przedstawicielka ustawowa kupiła małoletniej A. J. (1) książki w kwocie 400 zł. Małoletnia dojeżdża do szkoły autobusem, za który płaci 60 zł miesięcznie. Ponadto na zajęcia szkolne potrzebuje kosmetyków w kwocie 50 zł co dwa miesiące. Małoletni A. J. (2) przebywa w Ośrodku (...) w C.. Przedstawiciela ustawowa płaci za pobyt małoletniego w tym ośrodku kwotę 130 zł miesięcznie. Wysyła małoletniemu paczki żywnościowe oraz ubrania. Ponosi koszty podróży do miejsca pobytu małoletniego oraz koszty związane z jego wypoczynkiem. Przedstawicielka ustawowa utrzymuje się z zasiłku z tytułu opieki nad matką w kwocie 520 zł miesięcznie. Pozostaje w związku małżeńskim i z tego związku ma pięcioletnie dziecko. Mąż przedstawicielki ustawowej pobiera rentę w kwocie około 800 zł miesięcznie i ponosi koszty utrzymania domu. Przedstawicielka ustawowa nie posiada oszczędności ani długów (dowód: wyjaśnienia przedstawicielki ustawowej M. W. złożone w trybie art. 299 kpc k. 8, 45).

Pozwany K. J. oprócz małoletnich nie ma nikogo na utrzymaniu. Z zawodu jest mechanikiem pojazdów samochodowych. Od grudnia 2012r. przebywa w zakładzie karnym za przestępstwo związany z przemytem emigrantów. Pozwany odbywa karę sześciu lat pozbawienia wolności. Przed osadzeniem utrzymywał się z prac dorywczych i otrzymywał wynagrodzenie w kwocie do 1000 zł miesięcznie. W sezonie letnim pracował w Kółku Rolniczym w M. i zarabiał od 700 zł do 800 zł miesięcznie netto. Pozwany nie posiada majątku (dowód: wyjaśnienia pozwanego K. J. złożone w trybie art. 299 kpc k.40).

Pozwany na koncie depozytowym Zakładu Karnego w O. posiada kwotę 2 520 zł 60 gr (dowód: pismo Zakładu Karnego w O. k. 13).

W dniu 30 grudnia 2008r. przed Sądem Rejonowym w Hrubieszowie w sprawie sygn. akt IIIRC 355/08 przedstawicielka ustawowa i pozwany zawarli ugodę, na podstawie której pozwany zobowiązał się płacić na rzecz swoich małoletnich dzieci A. J. (1) i A. J. (2) tytułem alimentów w kwocie po 250 zł miesięcznie na każde z nich (dowód: ugoda k.21).

Zgodnie z art. 133 §1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego – art.135 §1 kro.

Stosownie zaś do art.138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Podstawą powództwa z art. 138 kro może być tylko zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty.

Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami (por. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Komentarz pod red. K. Piaseckiego Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2009 str. 1005 i 998).

Nie ulega wątpliwości, że małoletni A. J. (1) i A. J. (2) nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, a ich potrzeby wzrastają wraz z wiekiem i kontynuowaną nauką. Przedstawicielka ustawowa ponosi koszty związane z utrzymania małoletnich. Pozwany nie bierze udziału w procesie wychowawczym małoletnich.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że pozwany ma wyuczony zawód. Przed osadzeniem w zakładzie karnym utrzymywał się z prac dorywczych i otrzymywał wynagrodzenie w kwocie do 1000 zł miesięcznie. W sezonie letnim pracował w Kółku Rolniczym w M. i zarabiał od 700 zł do 800 zł miesięcznie netto.

Możliwości zarobkowe określa się nie według faktycznie osiąganych dochodów, ale według tego, jakie dochody może osiągnąć zobowiązany do alimentowania przy założeniu, że dokłada wszelkich starań i swoje możliwości zarobkowe w pełni wykorzystuje (por. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Komentarz pod red. Kazimierza Piaseckiego Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2009 str. 966).

W tym miejscu należy podkreślić, że pozwany jest zdolny do pracy. W zakładzie karnym przebywa okresowo. Pozwany nie przedstawił dowodów na to, że jest chory i niezdolny do pracy.

Zdaniem sądu alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie na rzecz małoletnich A. J. (1) i A. J. (2), poczynając od dnia 1 kwietnia 2015r. są adekwatne do usprawiedliwionych potrzeb małoletnich i możliwości zarobkowych pozwanego. W pozostałej części powództwo należało oddalić.

Rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi w pkt I sąd nadał w oparciu o przepis art. 333 §1 pkt 1 kpc.

Z tych względów i na podstawie wyżej powołanych przepisów orzeczono jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kania
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Data wytworzenia informacji: